Afval

 • Afval is grondstof

  Gemeenten hebben de ambitie om bewoners te helpen om minder dan 100 kilogram restafval te produceren en meer dan 75% van het afval te scheiden in nuttige fracties. Innovaders heeft meer dan 20 jaar projectervaring in dit vakgebied en heeft concrete productvoorbeelden hoe je bewoners kunt betrekken en de keten optimaal kunt inrichten.

 • Bewoners betrekken

  Wat beweegt bewoners om hun afval te scheiden, hoe krijg je hen een stapje verder? Diftar en omgekeerd inzamelen zijn hierbij 2 goede instrumenten. Wij zien ook goede kansen voor het belonen van bewoners, om de kwantiteit én vooral ook kwaliteit van de gescheiden fracties te verbeteren! Voor diverse opdrachtgevers denken we mee bij het vormgeven van een beloningsplan inclusief bijpassende maatregelen.

 • De keten verbeteren

  Veel gemeenten staan aan de vooravond van invoering van omgekeerd inzamelen en/of diftar. Innovaders heeft goede ervaring met het inrichten van de inzamelketen. Stappen die hierbij komen kijken zijn:

  • Effecten inzichtelijk maken: Innovaders heeft voor NVRD een rekentool gemaakt, die snel inzicht geeft in de effecten van omgekeerd inzamelen en diftar (verschuiving afvalhoeveelheden, containerisatie, kosten-baten). Zie het projectvoorbeeld hieronder voor een verdere beschrijving.
  • Opstellen van een projectplan waarin de taken en verantwoordelijkheden worden benoemd inclusief planning en kosten van het project.
  • Technische inrichting: huidige areaal en huidige containerisatie, inrichting nieuwe keten met investeringen in wijkcontainers, minicontainers, monitoring- en registratiesysteem.
  • Optimaliseren van de logistieke inrichting: containerledigingfrequentie en voertuiginzet.
  • Opzetten communicatiesysteem richting bewoners, inclusief inzicht verschaffen en optie om te belonen.

We willen graag bijdragen aan vergaande afvalscheiding bij de bewoners. Wilt u weten wat we voor uw gemeente kunnen doen, neem contact op met Gernout Erens via mail of bel +31(0)20 3868 702

Projecten:

NVRD rekentool

Voor de NVRD heeft Innovaders een rekenmodel gemaakt waarmee gemeenten en inzamelaars de effecten van diftar en omgekeerd inzamelen voor de eigen gemeente door kunnen rekenen. Uitgangspunt vormen de ervaringen van alle gemeenten in Nederland die diftar en/of omgekeerd inzamelen reeds hebben ingevoerd.
De rekentool doet een voorstel voor het aantal benodigde breng- en huis-aan-huiscontainers om deze afvalverschuiving te realiseren. Het geeft een beeld van de servicegraad richting gebruikers. In het financiële deel van de rekentool wordt gekeken welke verandering aan afvalbeheerkosten (container-, inzamel- en afvalverwerkingskosten) optreedt en de besparing die dit oplevert voor de afvalstoffenheffing.

Nike Paperless Office

Voor Nike is een project Paperless Office uitgevoerd om het dagelijkse papiergebruik terug te dringen. Het begon met een nulmeting en analyse van de werkprocessen om te laten zien waar het papier nu eigenlijk voor gebruikt werd. Naast begeleiding en monitoring van het project zijn er workshops gehouden om inzicht te verschaffen en veranderingen in gang te zetten:

 • het motiveren en bewustmaken van werknemers;
 • het visueel en actueel maken van de voortgang van het project;
 • winst behalen door anders om te gaan met de bestaande soft- en hardware;
 • winst behalen door bestaande procedures anders in te richten.

Een werkgroep (4,5 FTE’s) gebruikte 3 prints voor elke opdracht die ze moesten uitvoeren. Dit resulteerde in 31.000 vellen A4 per jaar. Ze zijn gestopt met het printen van enkele opdrachten en gebruiken nu nog maar 600 vellen A4 per jaar. Deze besparing komt overeen met 1 boom. Ook de tijdsbesparing is aanzienlijk. De afdeling realiseerde zich dat alles dubbel gedaan werd. De procedures zijn opnieuw ontworpen en data wordt nu direct ingevoerd in de relevante programma’s.

Gedurende het projecten werden medewerkers enthousiast; ze zagen zelf hoe ze relatief eenvoudig konden bijdragen aan duurzaamheid op de werkplek.  In veel gevallen blijken dagelijkse gewoonten de grote obstakels. Paperless office geeft dit speciale aandacht.

Afvalstrategie voor Teheran

Samen met adviesbureau DHV heeft Innovaders gewerkt aan een Wereldbank-project voor verbetering van de gehele afvalketen in Teheran, de hoofdstad van Iran, een mooie stad met meer dan 12 miljoen inwoners.

Centraal stond de introductie van een 3R-afvalstrategie: Reduction, Re-use en Recycling. In het project is bekeken hoe gescheiden afvalinzameling binnen 10 jaar kan worden ingevoerd en hoe de burgers nauw betrokken kunnen worden. Parallel zijn plannen gemaakt om samen met private partijen de composteer- en recyclingindustrie te verbeteren. De komende jaren zal veel geïnvesteerd worden in de realisatie van de plannen.

De rol van Innovaders was om operationele verbeteringen voor de gehele keten voor te stellen. Eerst is gekeken hoe de afvalketen nu werkt en welke knelpunten optreden. Diverse scenario’s zijn uitgewerkt, inclusief het benodigd materieel en personeel dat hiervoor nodig is. Ook is gekeken welke extra investeringen nodig zijn in composteer- en recyclinginstallaties en wat de kosten/baten hiervan zijn bij wisselende marktprijzen.

Vervolgens heeft Innovaders meegewerkt aan het implementatieplan dat samen met de opdracht- gever is opgesteld voor de komende 5 jaar.